ช่วยพัฒนาทักษะการทำข้อสอบให้แก่ลูกของคุณ

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาลัยของคุณ!
นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
Last Update: October 2018
นโยบายนี้ใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้ Paicollege ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่าน paicollegesg.com และเป็นการอธิบายถึงวิธีการที่ทีมงาน Paicollege (“เรา”) เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลต่าง ๆ และวิธีการที่บริษัทปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
Collection of Personal Data
เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการ ลูกค้า ผู้ติดต่อทางธุรกิจ คู่ค้า บุคลากร คู่สัญญา และบุคคลอื่น ๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจได้รับมาผ่านแบบฟอร์มที่บุคคลต่าง ๆ ได้กรอกข้อมูล การประชุมแบบต่อหน้า ข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาทางโทรศัพท์ ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา หรือตามที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากบุคคลใดมีการติดต่อเรา เราอาจทำการเก็บบันทึกการติดต่อดังกล่าวไว้ ทีมงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เมื่อจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บุคคลดังกล่าวได้ส่งข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะทำการเก็บรวบรวม รักษา ประมวลผล ใช้ สื่อสาร และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าสนามนโยบายนี้เท่านั้น หากบุคคลฝ่ายใดกระทำการเป็นตัวกลางหรือกระทำการแทนโดยประการอื่นให้บุคคลใดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือทำการสนับสนุนข้อมูลให้เรา เกี่ยวกับบุคคลภายนอก (เช่น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน พนักงาน ฯลฯ) บุคคลฝ่ายที่กระทำการเป็นตัวกลางดังกล่าวมีหน้าที่กระทำการเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนของบุคคลภายนอกดังกล่าว และเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับความยินยอมตามที่จำเป็นทั้งสิ้นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวสำหรับเราในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกจากท่าน ท่านมีหน้าที่ต้องกระทำการให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบประเด็นเรื่องราวที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ทั้งหมด โดยจะเป็นการดียิ่งหากจะกระทำด้วยการแจกจ่ายสำเนาของนโยบายฉบับนี้ให้บุคคลภายนอกดังกล่าว หรือแนะนำให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรา
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้บริการ โดยบุคคลใดอาจเลือกที่จะยกเลิกการบอกรับจดหมายจากรายการส่งจดหมาย ยกเลิกการลงทะเบียน หรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลทางด้านการตลาดจากเราอีกต่อไป ด้วยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) หรือหากเรามีการติดต่อบุคคลดังกล่าวผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลดังกล่าวอาจใช้ตัวเลือกการบอกเลิกรับในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนั้น ๆ เพื่อแจ้งให้เราทราบ โดยคำขอดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการภายใน 28 วัน
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีการเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเมื่อเราได้รับความยินยอม หรือถือว่าได้รับความยินยอมของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล หรือในกรณีที่เราได้ทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกต่าง ๆ ในลักษณะเช่น การเป็นตัวกลางในทางข้อมูล หรือคู่สัญญาณช่วงในทางข้อมูล โดยเป็นไปเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกิจการของ Paicollege เท่านั้น ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งเราทำธุรกรรมด้วยจะมีภาระผูกพันตามสัญญาให้ต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับ
การถอนความยินยอม
เมื่อบุคคลใดได้แจ้งตามสมควรซึ่งการถอนความยินยอมใดซึ่งได้ให้ไว้หรือถือว่าได้ให้ไว้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน เราจะแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอมของบุคคลนั้น ทั้งนี้ เราจะหยุด (และกระทำการให้ตัวกลางทางข้อมูลและตัวแทนทางข้อมูลหยุด) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่กำหนดไว้หรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
หากบุคคลใดเชื่อว่าข้อมูลของตนซึ่งเราทำการเก็บรักษานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือหากบุคคลใดมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา (ทิมมี่) ได้ที่
info@Paicollege.com