ช่วยพัฒนาทักษะการทำข้อสอบให้แก่ลูกของคุณ

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาลัยของคุณ!
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Last Update: January 2018
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: มกราคม 2561 Paicollege (“เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะให้ประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับท่าน ทั้งนี้ Paicollege อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ค.ส. 1988 (เครือจักรภพ) (Privacy Act 1988 (Cth)) ซึ่งกำหนดหลักการไว้จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคล
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจมีการว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการในนามของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการข้อสอบถามทางการสนับสนุนในการให้บริการลูกค้า ประมวลผลในธุรกรรม หรือการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า บริษัทดังกล่าวเกล่านี้จะได้รับอนุญาตให้ได้รับเพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ Paicollege มีการกระทำการอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการเก็บความลับและความเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละท่าน เรารับว่าเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ตามรายการต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภท รุ่นและภาษาของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ หน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เข้าชมเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ เวลาในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ และที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการเข้าถึง ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะใช้เพื่อการวัดปริมาณการเยี่ยมชม แนวโน้ม และเพื่อการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับตัวท่านในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นการภายในเท่านั้น เราอาจใช้ข้อมูลลูกค้าเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อน ซึ่งมิได้มีการเปิดเผยไว้ก่อนในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา หากข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่เหล่านี้เท่านั้น และข้อมูลที่เก็บรวบรวมต่อไปตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายจะอยู่เป็นไปตามข้อปฏิบัติของเราที่ปรับปรุงแล้ว
การเปลี่ยนแปลง
Paicollege สงวนสิทธิ์ในการทำการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อคัดค้านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านไม่ควรมีการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามที่มีอยู่ตามกฎหมาย หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้เราทราบ โดยท่านอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดให้ต้องทำคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยเหตุผลในทางความปลอดภัย ทั้งนี้ Paicollege สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการค้นหาหรือให้การเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยเป็นการเรียกเก็บต่อครั้ง
ติดต่อเรา
Paicollege ยินดีน้อมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องท่างใดต่อไปนี้ ระหว่างเวลาทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทั้งนีั้ หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเราได้ผ่านทาง
info@Paicollege.com