เงื่อนไขการให้บริการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: ตุลาคม 2561
พันธกิจของ Paicollege (“เรา”) คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ โดยสมาชิกทุกท่านในระบบสามารถจะสร้างและแบ่งปันคอร์สการเรียนการสอนของท่านได้เอง (สำหรับครูสอนพิเศษ) และสามารถจะลงชื่อเข้าเรียนในคอร์สการเรียนการสอนได้ (สำหรับนักเรียน) โดยเราเชื่อว่ารูปแบบที่เราใช้ในการให้บริการเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเผยแพร่สาระความรู้และเนื้อหาบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานของเรา ทั้งนี้ เรามีการออกแบบกฎเกณฑ์เพื่อทำให้ระบบและบริการของเรามีการปลอดภัยสำหรับท่าน สำหรับเรา ตลอดจนสำหรับทั้งนักเรียนและครูสอนพิเศษในระบบ โดยกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงเหล่านี้บังคับใช้กับกิจกรรมทั้งหมดของท่านบนเว็บไซต์ Paicollege แอปพลิเคชัน Paicollege บนโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชันบนโทรทัศน์ รวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชัน (API) และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา (“บริการ”) และสำหรับครูสอนพิเศษ หากท่านจะเผยแพร่คอร์สการเรียนการสอนของท่านบนระบบ Paicollege ท่านต้องตกลงยอมรับข้อตกลงสำหรับครูสอนพิเศษด้วย หากท่านใช้ Paicollege ผ่านบัญชีของผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างของท่าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมและการพัฒนาโปรแกรมธุรกิจคุณ (Business learning and development program: UFB) กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของโครงการ UFB ของเรา ทั้งนี้ หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา และได้ตกลงยอมรับกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อตกลงเหล่านี้ จะถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะทำการระงับข้อพิพาทที่อาจมีกับ Paicollege ผ่านกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งมีผลผูกพัน (โดยมีข้อยกเว้นที่จำกัด และไม่ใช่ทางศาล) และถือว่าท่านได้ยินยอมสละสิทธิบางประการในการเข้าร่วมดำเนินการฟ้องร้องแบบกลุ่ม ตามที่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในหมวดการระงับข้อพิพาท
บัญชี
ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ในระบบของเรา และเนื่องจากท่านมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน เราจึงแนะนำให้ท่านเก็บรักษารหัสผ่านของท่านให้ปลอดภัย หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใช้งานบัญชีของท่านอยู่ กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยการติดต่อทีมงานสนับสนุนของเรา ทั้งนี้ ในการใช้งาน Paicollege ท่านต้องมีอายุครบตามกฎเกณฑ์สำหรับการใช้บริการออนไลน์ ตามที่กำหนดในประเทศของท่าน
การสมัครเข้าร่วมคอร์สการเรียนการสอนและการเข้าถึงแบบตลอดชีวิต
เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมคอร์สการเรียนการสอนใด ๆ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้สามารถเข้าชมคอร์สนั้นผ่านบริการของ Paicollege ได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานในประการอื่นได้ และคอร์สการเรียนการสอนต่าง ๆ นั้นไม่สามารถโอนหรือขายต่อให้กันได้ในประการใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงคอร์สการเรียนการสอนนั้น ๆ ได้เป็นระยะเวลาตลอดชีวิต เว้นแต่เมื่อเราจำเป็นต้องปิดการให้บริการคอร์สการเรียนการสอนดังกล่าวด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือทางนโยบาย
การชำระเงิน เครดิต และการขอคืนเงิน
เมื่อท่านทำการชำระเงิน ท่านตกลงยินยอมใช้วิธีการชำระเงินที่สามารถชำระเงินได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หากท่านไม่พอใจในคอร์สการเรียนการสอนของท่าน Paicollege ตกลงให้ท่านสามารถขอคืนเงินหรือเครดิตที่ชำระสำหรับคอร์สการเรียนการสอนส่วนใหญ่ได้ภายใน 14 วัน
การกำหนดราคา
ราคาของคอร์สการเรียนการสอนต่าง ๆ บน Paicollege ถูกกำหนดตามบทบัญญัติในข้อตกลงของครูสอนพิเศษและนโยบายการกำหนดราคาและการเสริมการขาย โดยในบางกรณี ราคาของคอร์สการเรียนการสอนที่เสนออยู่บนเว็บไซต์ Paicollege อาจไม่ตรงกันกับราคาที่เสนออยู่บนแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันโทรทัศน์ โดยเป็นผลจากระบบการกำหนดราคาและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการลดราคาและส่งเสริมการขายของของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ เรามีการดำเนินการส่งเสริมการขายและการลดราคาสำหรับคอร์สการเรียนการสอนของเราเป็นประจำ และคอร์สการเรียนการสอนบางคอร์สจะสามารถซื้อได้ด้วยราคาที่ต่ำลงในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนด ราคาที่บังคับใช้สำหรับคอร์สการเรียนการสอนใดจะเป็นไปตามราคา ณ เวลาที่ท่านทำการซื้อขายคอร์สการเรียนการสอนนั้นเสร็จสิ้น (เมื่อเวลาแจ้งชำระเงิน) และราคาที่ได้เสนอไว้สำหรับคอร์สการเรียนการสอนใดเมื่อท่านได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบในบัญชีของท่าน อาจมีความแตกต่างออกไปจากราคาที่มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ เนื่องจากการส่งเสริมการขายบางประการของเรามีไว้สำหรับผู้ใช้รายใหม่เท่านั้น นอกจากนี้ หากท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน รายการหน่วยเงินที่ท่านเห็นจะเป็นไปตามตำแหน่งของท่านเมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ แต่หากท่านไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน หน่วยเงินในการกำหนดราคาจะเป็นไปตามประเทศที่ท่านอยู่ ทั้งนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถดูราคาที่กำหนดในหน่วยเงินอื่น ๆ ได้ และหากท่านเป็นนักเรียนที่อยู่ในประเทศที่มีการเก็บภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีการขาย ภาษีสินค้าและบริการ หรือภาษีมูลค่าเพิ่มกับการค้าปลีก เรามีหน้าที่ต้องเก็บและส่งมอบภาษึดังกล่าวให้กับหน่วยงานทางภาษีที่มีอำนาจ ซึ่งจะทำให้ราคาที่ท่านเห็นสำหรับในบางประเทศนั้นอาจเป็นราคาที่ได้รวมภาษีดังกล่าวแล้ว
การระงับข้อพิพาท
หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทีมสนับสนุนของเราพร้อมที่จะทำการเจรจาระงับข้อพิพาทนั้น อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาระงับข้อพิพาทไม่เป็นผล และท่านอาศํยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในแคนาดา ท่านสามารถเลือกฟ้องคดีในศาลคดีมโนสาเร่ (Small Claims Court) หรือนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันได้ แต่ท่านจะไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลอื่น หรือดำเนินการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่มต่อเราได้
วิธีการติดต่อเรา
วิธีการที่ดีที่สุดในการติดต่อเราคือการติดต่อทีมสนับสนุนของเรา ทั้งนี้ เรายินดีน้อมรับข้อสงสัย ข้อกังวลและความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา
info@Paicollege.com